Соціально-економічне становище козацтва. М.Жарких Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр.
Соціально-економічне становище козацтва. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. , Соціально-економічне становище козацтва. Бібліографія старої України 1240 - 1800 рр. Історія
Главная
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

 

Соціально-економічне становище козацтва

Число записів 34

Сторінка згенерована 14.04.2003 р.

[Більбасов В.О.] Бильбасов В.А. О правах малороссийских казаков на занимаемые ими земли. – "Зодчество Украины", К., и-во АА УССР, 1906 г., т. 26, с. 41 – 67.

Борисенко В.Й. Козацтво 2 п.17 – п.18 ст. у системі феодальної державності. – "Українська козацька держава", К., 1991 р., с. 62 – 65.

С. 63 : "Розбагатілі козаки могли перетворитися у феодалів, якщо діставали право на позаекономічний примус виробника, або ж ставали буржуазними підприємцями".

[Волинкіна-Яковлєва Т.Н.] Волынкина-Яковлева Т.Н. Из истории быта украинской старшины 17 в. – УНКІК4, 1989 р., с. 539 – 540.

Описи майна.

Гришко В. До інституту виборних і підпомічних козаків. – Науковий збірник Українського вільного університету, 1948 р., т. 5, с. 26 – 41.

Грушевський О.С. З побуту старшини 18 ст. – Записки чину св.Василя Великого, 1927 р., т. 21, с. 124 – 131.

Гуржій О.І. Рядове козацтво і його місце в класово-становій структурі суспільства лівобережної України 1 п.18 ст. – Український історичний журнал, 1982 р., № 8, с. 89 – 96.

[Гуржій О.І.] Гуржий А.И.Блокирование крупного феодального землевладения казацкой старшины на левобережной Украине : 2 п.17 в. – История СССР, 1983 г., № 3, с. 153 – 162.

[Каманін І.М.] Каманин И.М. К вопросу о казацком землевладении. – Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1909 г., т. 21, № 1-2, отд. 5, с. 3 – 10.

[Лазаревський О.М.] Лазаревский А.М. Казачья служба в гетманство Разумовского. – Киевская старина, 1896 г., т. 53, № 7-8, с. 86 – 88 (д.).

2 вид. : Лазаревский А.М. Очерки, заметки и документы по истории Малороссии. – К. : 1896 г., т. 3.

Леп'явко С.А. Про природу станових привілеїв українського козацтва. – Праці Українського історично-філологічного товариства, 1990 р., с. 89 – 98.

[Леп'явко С.А.] Лепявко С. До проблеми становлення козацького стану. – МКУ2, 1994 р., сер. історія, т. 1, с. 84 – 86.

С. 85 : "На українському прикордонні бояри і слуги зникають як суспільний стан без всякого видимого опору, натомість з'являється сильне козацтво [...] Бояри-слуги мимоволі стали 'козаками' – вільними людьми. Вони внесли у козацтво новий суспільний зміст і уже під новим іменем стали вимагати визнання своїх давніх рицарських прав".

Мельник С.М. Соціально-економічне становище козацтва Чернігівщини в 17 – 18 ст. – УНКІК3, 1984 р., с. 223 – 224.

Мірза-Авакянц Н.Ю. З побуту української старшини к.17 ст. – Записки Українського товариства дослідування і охорони пам'яток старовини та мистецтва на Полтавщині, 1919 р., т. 1, с. 17 – 61.

2 вид. : "Культура средневековой Руси", Лг., Наука, 1994 р., т. 2, с. 33 – 79.

Нечитайло В.В. Козацькі та селянські господарства фермерського типу в роки національної революції 1648 – 1676 рр. – "350-річчя української держави Богдана Хмельницького", К., Знання, 1998 р., с. 63 – 66.

С. 63 : "Національна революція 1648 – 1676 рр. значною мірою матеріалізувала на українських землях народний ідеал вільного хлібороба". Господарства фермерського типу були прогресивні й ефективні, і тому вони були приречені на невдачу у змаганні із відсталим і неефективним панщизняно-кріпосницько-шляхетським господарством.

Падалка Л.В. О происхождении и особенностях владения казачьими и наследственными землями в Малороссии. – Труды Полтавской учёной архивной комиссии, 1908 г., т. 5, с. 223 – 225.

Пасічник М.С. Блог и козацького землеволодіння на лівобережній Україні в 2 п.17 – 18 ст. – Вісник Львівського університету. Серія історія, 1993 р., № 29, с. 25 – 30.

Путро О.І. Становище козацтва на лівобережній Україні в 2 п.18 ст. – Український історичний журнал, 1969 р., № 1, с. 74 – 82.

Козаки втрачали змогу нести військову службу і свої привілеї. В 1797 р. розпочався перший рекрутський набір з лівобережних козаків.

Путро О.І. "Шукання козацтва" як форма антифеодальної боротьби. – Український історичний журнал, 1969 р., № 11, с. 95 – 102.

[Путро О.І.] Путро А.И. Положение и антифеодальная борьба казачества левобережной Украины : 2 п.18 в. – К. : автореф.к.и.н., 1970 г. – 34 с.

Шифр НБУ : ВА122222; НПБ : Р43763

Путро О.І. До питання про антифеодальну боротьбу українського козацтва в 2 п.18 ст. – Український історичний журнал, 1971 р., № 8, с. 99 – 103.

Путро О.І. До питання про форми власності на землю українського козацтва. – Український історичний журнал, 1992 р., № 2, с. 64 – 69.

[Рклицький М.В.] Рклицкий М.В. Казаки Золотоношского уезда по данным Румянцевской описи 1767 г. – "Статистический ежегодник Полтавского губернского земства за 1909 г.", Пл., 1910 г., с. 91 – 347.

Шифр НБУ : ВИ2148 ВИ18482

[Рклицький М.В.] Рклицкий М.В. Казаки Полтавского уезда и части Зеньковского уезда по данным Румянцевской описи. – "Статистический ежегодник Полтавского губернского земства за 1911 г.", Пл., 1912 г., с.

Рудотьомкіна Л.М. Економічне становище козацького господарства на лівобережній Україні в 2 п.18 ст. – Питання концентрації, спеціалізації та кооперування виробництва, 1964 р., т. 2, с.

Шифр НБУ : В313238/2

Сенютович-Бережний В. Козацтво та боротьба старшини-шляхти на Гетьманщині за визнання за нею російським урядом прав дворянства. – Український історик, 1973 р., № 3-4, с. 134 – 142; 1974, № 1 – 3, с. 76 – 84.

[Тищенко М.Ф.] Тищенко Мик. Боротьба київських козаків з магістратом за право шинкувати горілкою. – Записки коллегии востоковедов при Азиатском музеее АН СССР, 1925 р., № 3, с. 198 – 217.

Шифр НБУ : ВО348744

Шамрай С.В. Козаки м.Полтави в 1767 р. за Румянцевським описом. – Записки восточного отделения Русского археологического общества, 1925 р., т. 6, с. 91 – 112.

Шамрай С.В. Економічний стан козаків Полтавського полку в 1767 р. – Записки чину св.Василя Великого, 1925 р., т. 19, с. 88 – 160.

Шамрай С.В. Боротьба козаків Київської сотні з київськими монастирями і магістратом в 17 – 18 ст. – Україна, 1930 р., № 39, с. 32 – 63.

Щербак В.О. Козацтво в класово-становій структурі українського суспільства : 2 п.16 – с.17 ст. – Український історичний журнал, 1991 р., № 11, с.

Щербак В.О. Джерела формування українського козацтва. – Український історичний журнал, 1994 р., № 2-3, с. 75 – 83.

Щербак В.О. козацького землеволодіння : 16 – 1 п.17 ст. – Середньовічна Україна, 1994 р., т. 1, с. 62 – 71.

С. 70 : "Виникнення козацького землеволодіння тісно пов'язане із трудовою колонізацією південного прикордоння".

[Яковлів А.І.] Яковлєв А. З історії регістрації українських козаків в 1 п.16 ст. – Україна, 1907 р., т. 1, № 3, ч. 1, с. 265 – 279.

Шифр НБУ : ВИ5784 ВИ9141

 

return_links(3); ?>