В.І. МІЛЬЧЕВ НЕЗДІЙСНЕНИЙ КОЛОНІЗАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ 1786 р. (НЕВДАЛА СПРОБА ВІДСТАВНИХ ...
Главная | Статьи и сообщения
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

 

В.І. МІЛЬЧЕВ

 

НЕЗДІЙСНЕНИЙ КОЛОНІЗАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ 1786 р. (НЕВДАЛА СПРОБА ВІДСТАВНИХ ЧИНІВ АЛБАНСЬКОГО ВІЙСЬКА ПЕРЕТВОРИТИСЯ НА ТАВРІЙСЬКИХ ПОМІЩИКІВ)

 

У зібраннях Державного архіву Автономної Республіки Крим серед документів фонду “Таврійське обласне правління” зберігається справа, документи якої переконливо свідчать, що напередодні російсько-турецької війни 1787 – 1791 р. мала місце підготовка переселення болгар та греків з Молдавії до Криму [1, арк.1 – 14]. Ініціаторами цього переселення виступили відставні чини Албанського війська, створеного в 1775 р. із грецьких, албанських, болгарських і сербських волонтерів, що брали активну участь у морських боях проти турецького флоту в складі російської Середземноморської ескадри протягом усієї війни 1768 – 1774 р. [2, 56 – 57].

Албанське військо, згідно з правовими актами, що регламентують його устрій, більшістю дослідників зараховується до козачих військ і команд. Військовослужбовці цього з’єднання одержали від російського уряду ряд пільг та привілеїв. Відповідно до однієї з них греки-поселенці одержали право сприяти переселенню в Росію греків, болгар і албанців, при цьому за кожну виведену родину вербувальник одержував від скарбниці 5 карбованців [4, 27].

Цим правом поспішили скористатися два відставних чини Албанського війська — прапорщик Нікола Маркович і рядовий Замфир (Зафир) Константинов. Згідно з їхнім планом 150 родин болгар і греків, що проживали на території Молдавського князівства, повинні були оселитися як поміщицькі піддані у селі Каз (Коз) Феодосійського (Кафинського) каймаканства [1, арк.2 – 2 зв.]. Згадане село Коз, колишнього Кафинського каймаканства Судакського кадилика, на той час стояло пустим. За даними 1778 р. з нього було переселено в Північне Приазов’я 74 жителі, головним чином православних греків [3, 160].

У результаті вдалого здійснення даного колонізаційного проекту вербувальники могли претендувати або на грошову винагороду від уряду, або на відведення земель під поселення болгар і греків. В останньому випадку вони автоматично перетворювалися на таврійських поміщиків.

Представлені увазі документи даної археографічної публікації дуже прозоро зображують подальший хід подій, а тому не мають потреби в зайвих коментарях.

Відзначимо лише, що через дуже напружені відносини Російської імперії й Оттоманської Порти, що надзвичайно загострилися після 1783 р., даному проектові так і не призначено було здійснитися.

Запропоновані увазі документи публікуються вперше. Публікація здійснюється популярним способом, однак зі збереженням усіх лінгвістичних і граматичних особливостей оригіналу.

Джерела та література

1.     Державний архів Автономної Республіки Крим (ДААРК), ф. 799, оп. 3, спр. 26 “Дело о вывозе из Молдавии отставным Албанского войска, прапорщиком Николаем Марковичем и рядовым Зафиром Константиновым 150 семейств болгар и греков и поселении их в деревне Каз Феодосийского каймаканства”. 5.08. — 29.10.1786, арк. 1 – 14.

2.     Быковская Н.В. Архипелажские переселенцы 1775 года в Керчи и Еникале // Крымский музей. — 1995 – 1996 (№ 2). — Симферополь: Таврия, 1996. — С. 56 – 59.

3.     Мальгин А.В. Из наследия А.Л.Бертье-Делагарда // Крымский музей. — 1994 (№ 1). – Симферополь: Таврия, 1995. — С. 151 – 169.

4.     Шиян Р.І. Козацтво Південної України в останній чверті XVIII ст. — Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 1998. — 98 с.

 

 

№ 1

1786 р., серпня 4. — Донесення відставних чинів Албанського війська Н. Марковича і З. Константинова правителю Таврійської області В. Каховському з проханням про відведення землі у Феодосійському каймаканстві під поселення

Подана 5 августа 1786 года

Высокородному и превосходительному господину

Тарической области правителю и кавалеру Василию Васильевичу Каховскому.

 

Отставных Албанской команды

прапорщика Николая Марковича

и редового Зафира Константинова.

 

Доношение.

По прибытии нашему из Молдавии в Таврическую область, с намерением поселиться самым и вывесть из Молдавии до 150ти семей людей по приглашению и старанию комиссионеров господина надворного советника Томары Ваше превосходительство изъявили пожаловать нам билет для осмотру способнаго к тому места;

По коему объехав Акмечетское, Карасубазарское и Феодосийское каймаканствы, нашли в последнем состоящую ныне впусте деревню Каз, кою избрав за выгоднейшую для нас, ваше превосходительство покорнейше просим показанную деревню пока мы возвратимся паки в Тавриду с изъясненными семьями никому другому для жительства не отдавать; и когда мы почитаем оные доставлять будем сюда, то позволено бы было оным там // и поселится, с тем чтобы уже других нацей людям общежительство с нами не позволено; равно все принадлежащие к вышеозначенной деревне пахатные, сенокосные земли и сады, отданы были во владение наше. И для способнейшаго легчайшаго нам в хозяйстве обзаведения чрез шесть лет после нашего заселения никаких бы казенных и общенародных податей и других налогов взыскаемо бы с нас не было.

Августа 4го дня 1786 году                       Πραπωρξίκ Νικωλαι Μαρκοβιζ

          Симферополь.                                Ζαθιρι Κωνςταντιν

ДААРК, ф. 799, оп. 3, спр. 26, арк. 2-2 зв.

№ 2

1786 р., серпня 5. — Чернетка листа правителя Таврійської області В. Каховського до генерал-лейтенанта П. Гуріна з проханням про сприяння поселенню болгар і греків у Криму

Ми. Г. мой Павел Константинович.

Албанской команды отставной прапорщик Николай Маркович и редовой Зефир Константинов имея надежду вызвать из Молдавии болгар и греков до 150 семей на жителство в Тавр. Область следуют ныне для исполнения сего своего намерения. Когда они в том иметь будут успех и действительно таковые вызванные ими семействы начнут являться к месту вашего пребывания покор. прошу вашего высокоблагородия вспомоществовать ко умножению граждан в новоприобретенной области не оставя при силе их с благосклонитись ласкою по возможности способ оттуда к достижению ими до здешней области давая им буде нужно билеты и предварительно меня об оном изъобщая, чем чуственно меня обязать изволите, пребывая в протчем всегда к вам с истинным почтением.

 

Августа 5 1786 года.                       М. Г. мой Вашего Высокоблагородия

                                                        покорнейший слуга

ДААРК, ф. 799, оп. 3, спр. 26, арк. 5.

№ 3

1786 р., серпня 27. — Лист генерал-лейтенанта П. Гуріна правителю Таврійської області В.Каховському з приводу перспектив місії Н.Марковича у справі виведення  поселенців з Молдавії в Крим

Ваше превосходительство

Милостивый Государь!

Прапорщик Николай Маркович, восприявший вызвать болгаров на жительство в Таврическую область, прибыл сюда при письме Вашем ко мне 21 августа; и как я тогда не случился в дому, а прибыл на другой уже день, то он уехал не говоря со мною. Я напишу в Бухарест к господину генеральному консулу, и буду просить его вспомоществования, и когда являться станут те люди, по должности моей к Отечеству не оставлю давать им всякия возможные пособия, и вас об них уведомлять. Однак кажется, что господин Маркович в отсутствии ясскаго вице-консула, господина Селунскаго, будет в своем намерении безуспешен.

Полученный с последним курьером от его превосходительства Якова Ивановича Булгакова на имя ваше пакет при сем препровождая, имею честь быть с высокопочитанием навсегда.

Ольвиополь                                              Милостивый Государь!

27 Августа                                       Вашего Превосходительства

1786                                        всепокорнейший слуга Павел […]

ДААРК, ф. 799, оп. 3, спр. 26, арк. 11.

№ 4

1786 р., вересня 7. — Лист російського генерального консула в Бухаресті І. Северина правителю Таврійської області В. Каховському з приводу можливих ускладнень, що можуть виникнути між Росією і Туреччиною через вербування М. Марковичем поселенців у Молдавії

Милостивый Государь Василей Васильевич!

Донося о получении всепочтеннаго писма вашего высокородия от 5 августа, принужденным себя нахожу таким же образом на содержание онаго отвечать как и пред сим имел честь, а имянно что я в силу моих наставлений, ни под каким видом позволить не могу, чтобы таковые как последней албанской команды отставной прапорщик Маркович с находящимися при нем, могли отыскивать в Молдавии, или инде добровольно желающих поселиться в Таврической области, или из греков или других, а напротив того крепко запретить, дабы и во отыскании наших беглецов невоспоследовала остановка. Нераспространяясь далее я действительно уверен, что ваше высокородие сами мой поступок апробовать соизволите, зная сколь деликатны таковые дела в иностранных государствах, особливо в Туреции, и потому меня извините когда я дам повеление в Яссы, оннаго прапорщика обратно к вам отправить сколь скоро можно, нежели на то есть ваше соизволение, чтобы в деревню именуемую Коз выслано было несколько семей, то можно их выбрать из отправляемых прямым образом от нас под наименованием волных. Впротчем ежели ваше высокородие непременно пожелаете, чтобы таковые люди как поминаемый прапорщик, здесь для исполнения такого предмета находились, то нужно мне будет испросить предписаний от пребывающаго // в Константинополе чрезвычайным послом и полномочным министром его превосходительства господина действительного статского советника и кавалера Якова Ивановича Булгакова в случае нужды мог и я у него истребовать пособия ежели таковым какая либо обида от правительства причинена будет.

О чем донося всепокорнейше имею честь быть с должным высокопочитанием и совершенною преданостию.

Букурешт                                         Милостивый Государь

7 сентября                                       Вашего Высокородия

1786                                        всепокорнейший слуга Иван Северин

ДААРК, ф. 799, оп. 3, спр. 26, арк. 12-12 зв.

№ 5

1786 р., вересня 22. — Чернетка листа правителя Таврійської області В. Каховського російському надзвичайному послу і повноважному міністру у Константинополі Я. Булгакову з проханням сприяти вербуванню православних християн для поселення в Криму

22 сентября, по № [...]

Милостивый Государь Мой

Яков Иванович

Отставные албанской команды прапорщик Николай Маркович и рядовый Зафар Константинов имеющие одобрение о своем состоянии возвратясь из Молдавии доношением мне объявили, что они твердо надеются вызвать оттоль на поселение в Тавриду до 150ти семей своих родственников и иных добрых хазяев с тем ежели им дана будет в собственность в Феодосийском каймаканстве казенная деревня Коз со всеми угодьями и со лготою на шесть лет от казенных повинностей хотя то место лучшями изобилует выгодами но в разсуждении известнаго вашему превосходительству старания о населении сей области и что те вызываемые люди как оныя Маркович и Константинов обязались будут семянистие в рукоделии хлебопашестве упражняющиеся то дал я мое на писме обнадеживание об отводе им показанной деревни писал к генеральному консулу господину надворному советнику Северину прося его о всевозможном вспомоществовании и донес между тем об оном его светлости князю Григорию Александровичу каковое же на то получил в ответ от него // господина Северина писмо копию в коем изъясняет неудобства в переселении таковых людей и что в деревню Коз то можно будет взять из отправляемых им из Молдавии под названием волных с маго точную копию при сем препровождаю. Я донести должен что таковые именуемые вольные все наголову бродяги привыкшие токмо по разным местам скитаться сколь для них ни великое теряется от казны иждивение но весьма мало между ими бывают порядочние люди а кольми паче хозяева и добрые земледелцы. Словом ли здесь не иное что как в мере прилив и одлив воды до тех пор держится пока от казны кормлят и снабдевают.

Когда по благорозсуждению вашего превосходительства признаете не столь противным и неудобовозможным покорнейше прошу дать предписание о снисходительным хотя под рукою вспомоществовании тем отправившимся в Молдавию Марковичу и Константинову, которие рыскуя для своей пользы сами конечно должны всемерно остерегатся не поступят в друг на вывод толикого числа людей, а соображась с возможностьми проводить их будет по частям сколко время и обстоятельство дозволят предавая однако //  Вас сие благоволению вашему и всепокорнейше прося на сие вашего извещения пребыть честь имею с совершенным высокопочитанием и преданностию.

ДААРК, ф. 799, оп. 3, спр. 26, арк. 13-13 зв., 14.