О.М.ПОСУНЬКО ВЗАЄМОВIДНОСИНИ ЗАПОРОЗЬКОЇ СIЧI З НОВОЮСЕРБIЄЮ ТА СЛОВ'ЯНОСЕРБIЄЮ
Главная | Документы
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com

О.М.ПОСУНЬКО

ВЗАЄМОВIДНОСИНИ ЗАПОРОЗЬКОЇ СIЧI З НОВОЮСЕРБIЄЮ ТА СЛОВ'ЯНОСЕРБIЄЮ

В 1775 роцi зруйновано Запорiзьку Сiч. Актовi остаточного знищення Сiчi пере-ду-вав ряд заходiв, спрямованих на обмеження i поступове скасування її автономiї. Насам-пе-ред це проявилося в активному наступовi на її територiю – "Вольностi Вiй-ська Запо-ро-зь--кого", якi займали великий простiр на пiвдень рiчок Тясмина i Орелi. У 1740-х роках за-порожцями було втрачено пiвнiчнi землi, а на початку 50-х рокiв у козакiв з'явились но-вi сусiди – пiвденнослов'янськi емiгранти.
1751 року до Києва прибула перша група сербських переселенцiв , на чолi яких сто-яв полковник австрiйської служби Iван Самiйлович Хорват. Височайшим указом вiд 29 гру-дня 1751 року полкам Хорвата було вiдведено землi, що становили пiвнiч-но-захiдну ок-ра-їну запорозьких степiв, а нову терiторiально-адмiнiстративну одини-цю велено звати Но-вою Сербiєю [1]. Згодом указом вiд 29 травня 1753 року сербсь-ким офiцерам Iвану Ше-в-ичу та Райку Прерадовичу разом з групою колонiстiв дозво-ле-но оселитись на пiв-нiч-но-схiдних окраїнах запорозьких володiнь [2]. Вказане посе-лен-ня названо Слов'-яно-сер-бiєю.
Основним аспектом взаємовiдносин запорожцiв з новими сусiдами стали поземе-ль-нi суперечки. Цi непорозумiння досить докладно описанi в працях дослiдникiв За-по-рiжжя. Але дiловоднi матерiали канцелярiї Нової Сiчi i Новосербського корпусу свiд-чать про бiльш широкий дiапазон зносин запорожцiв з командуванням Нової Сербiї i Слов'яно-сербiї. Найбiльш цiкавi з них наведено нижче. Вони торкаються рiзних проблем, якi спонукали нових поселенцiв звертатись в Сiч з рiзноманiтними проханнями.
Кошовий i старшина повиннi були разом з керiвництвом сербських поселень вирi-шувати чимало питань. Особливо нагальною була проблема боротьби з гайдамац-твом. На територiї Нової Сербiї знаходились основнi мiсця перебування гайдамакiв – лiси Чорний i Чута. Через її кордони постiйно переходили гайдамацькi загони, насе-лен-ня потерпало вiд їх нападiв. Тому в Новомиргородi, де розташовувався штаб Ново-сербсь-кого корпусу, було створено спецiальну слiдчу комiсiю у гайдамацьких справах. Бiль-шiсть скарг, ор-де-рiв, запитiв з приводу гайдамацьких нападiв, пошуку їх учасникiв над-силались в Кiш са-ме звiдси. Комiсiя займалась розшуком гайдамакiв i слiдством над ними. Так як серед ос-таннiх було багато запорожцiв, то сiчова стар-ши-на мала допома-гати викривати їх i лови-ти. Наведена нижче промеморiя в Кiш свiд-чить про те, що вка-зана комiсiя мала зв'язки i з поляками, якi подавали вiдомостi про дiї гайдамакiв на те-риторiї Польщi.
Командир Новосербського корпусу I.Хорват особисто придiляв значну увагу ор-га-нi-за-цiї команд для знищення гайдамацьких загонiв. Такi команди створювались не лише в сербських пiдроздiлах, Новослобiдському полку, фортецi Святої Єлизавети, але i в самiй Сiчi. 1757 року її очолював вiйськовий осавул П.Калнишевський, який отримував вiд Хор--вата ордери з наказами про подальшi дiї. Саме у Хорвата Кални-шев-ський просив дозволу i резолюцiю на повернення в Кiш, коли його команда не мала вже провiанту i фуражу. Не зважаючи на необхiднiсть спiльних дiй, сусiди не могли позбавитись взаєм-ної неприязнi. Хорват звинувачував П.Калнишевського i кошового Г.Федорова в тому, що вони докладають мало зусиль для боротьби з гай-дамаками (Документи №2, №3). Але листи кошових до посадових осiб Нової Сербiї свiдчать про те, що в Кошi чимало роби-лося для виявлення гайдамацьких сховищ, знешкодження їхнiх загонiв (Документ №4).
При нападах гайдамаки вiдбирали у новосербських поселенцiв грошi, зброю, майно, вiдганяли цiлi табуни коней. Конi, а особливо їх цiннi породи були неаби-яким скарбом на той час. Тому iнодi Сiч ставала останньою iнстанцiєю, куди зверта-лись сербськi офi-це-ри в надiї вiдшукати своїх скакунiв. Траплялися випадки, коли запорожцi дiйсно зна-ходили i повертали тварин їх господарям. Потерпiлi власники табунiв звертались або особисто в Кiш, або через канцелярiю Новосербського кор-пусу (Документ №5).
Ще одна проблема змушувала командування Нової Сербiї та Слов'яносербiї про-сити допомоги у запорожцiв – це частi втечi рядових з полкiв. Вони або взагалi в iншi мiсця тiкали, або приходили навiть в Сiч. В Кошi одразу ж вiддавався наказ про пошуки i ви-дачу таких осiб (Документ №6). В одному з листiв Хорвата про по-шук втiкачiв з його пол-кiв, головнокомандуючий Новосербського корпусу згадує i про торговельнi та еконо-мiчнi зв'язки, що iснували мiж Новою Сербiєю та Сiччю. Хорват просив кошового забе-з--печити охорону купцю, якого вiн посилав для прид-бан-ня товарiв, необхiдних в його гос--подарствi. Натомiсть обiцяв сприяння запорожцям, що приїздили в Нову Сербiю на ярмар-ки (Документ №7).
Особливий iнтерес представляє секретний лист I.С.Хорвата кошовому, датований липнем 1756 року (Документ №8). У ньому головнокомандуючий Новосербським кор-пусом просить отамана повiдомляти йому рiзнi "секретнi вiдомостi". Справа в тому, що питання безпеки на кордонах, проблеми взаємовiдносин з Туреччиною i Польщею ко-шо-вий мав вирiшувати спiльно з комендантом фортецi Святої Єлизаве-ти, обходячи Хор-вата. Останнiй вбачав у цьому образу i висловлював незадоволення з данного приводу, так як вважав себе вищою посадовою особою в Новiй Сербiї. Ця невелика деталь свiд-чить про те, що на початку сербського заселення запорожцi ма-ли ще досить значнi пов-новаження. Тодi як I.Хорват не мав впливу на деякi сфе-ри життя краю. Але з часом уряд виявляв все бiльшу недовiру до Запорожжя i все ширшi права отримували керiв-ники нових адмiнiстративно-територiальних одиниць та росiйських вiйськових частин, що перебували на вказанiй територiї.
Син сербського емiгранта Олександр Пишчевич вбачав мету пiвденнослов'ян-сь-кої колонiзацiї у тому, щоб забезпечити захист росiйських кордонiв вiд наскокiв та-тар, по-ля-кiв та запорожцiв. Але життя змушувало нових поселенцiв вступати в еко-но-мiч-нi зно-си-ни з Запорожжям, неодноразово звертатись за допомогою до козакiв, про що i свiд-чать наведеннi нижче документи.

ДОКУМЕНТИ

№ 1 [3;-Арк.17,18]
ПРОМЕМОРИЯ

Изъ учрежденной по указамъ Правительствующаго Сената въ Новой Сербии по гай-да-мацким делам следственной комиссии войска запорожского господину атаману коше-вому атаману з старшиною.

Сего февраля 2 дня из полковой гусарского хорватового полку канцелярии прис-ла-ны въ следственную комиссию изъ разбитой партии три человека гайдамакъ запо-ро-ж-с-кие ко-заки медведовского куреня Василий Каневец кисляковского куреня Иван Малый дон-ского куреня Данила (Мачуско) которые распросами винились что они двенадцати чело-веках под приводом ватага стебловского куреня Никиты Рудого да въ товарыщах еще бы-ли того же куреня Андрей Чорный поповического Данила Без-кро-в-ный крылов-ского Петр а прозвания не знають токмо ведають что у него брат хро-мо-ногой имееть тамъ въ ингуле пасику а протчих по именам и которых куреней не припомнят съ ружь-ями и спи-сами ездили за границу въ полшу для грабителства пол-ских жителей и не дое-з-жая до ме-сте-чка умани полскими козаками разбиты и до гра-би-телства не допущены и прогнаты на российскую сторону где изъ них выше объя-вленные три человека въ новой сербии гусар-скою командою и пойматы а протчие товарыши ихъ при означенном ватаге Никите Ру-дом ушли в запорожские места на низ реки ингула где рыбалки запорожские козаки зи-мовниками жителство имеют и изъ оных гайдамаке Ивану Малому кисляков-с-кого куре-ня Степан Струць которой жителство имеетъ в том же урочище в зимовнике кис-ляков-ского ж куреня у козака Федора Сукура дал двухъ лошадей пару пистолетовъ списъ и [ледунку] с порохомъ съ темиъ договоромъ что он малог где грабителствомъ дос-танетъ и съ нимъ Струцем раз-делит пополамъ; также въ зимовнике у казака ива-шов-ского куреня Ивана Мотор-ного у которого продаетца горилка предписаной Иван Малой в прошедшей филипов пост неоднократно видалъ бежавших изъ шанца новомиргород-ско-го изъ тюрь-мы гай-дамак лешковского куреня Трофима Тараненко кисляковского ку-реня Кирилу Пись-мен-ного он же и Толстин которой де особливое пребывание въ ны-неш-нюю зиму име-етъ въ зимовнике тогож кисляковского куреня у козака Ивана Коса-ла-па; (того ради ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указомъ в следственную ко-мис-сию определено къ вамъ господину атаману кошевому послать сию промеморию и треб-овать дабы с опре-деления вашего въ поимке как выше предписаных так и всех тре-бу-емых въ следственную комиссию гайдамакъ наблюдая ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕ-ЛИЧЕСТВА высочайшие ука-зы а особливо состоявшеися в 1744 году сентября 7 дня съ которого копия у сего приложена учинены были отменные от прежних коше-вых поиски как въ посланной из комиссии декабря 31 дня 1758 году промемории изъяснено; объяв-ленных же бежавших изъ шанца новомиргородского гайдамак Тро-фима Крутя Кузьму Та-раненка и Кирилу Письменного и выше объявленных ши-н-ка-ря Ивана Моторного и Ивана Косалапа до которих особливые по комиссии дела ка-са-ютца о которых в прежних требованиях имен-но показано и Степена Струца; безъ изъятия особливо поверенными в томъ командами пове-леть изымать и въ следствен-ную комиссию прислать немедленно; равно же и про-тчих бежавших с ними товары-шеи по посланному реестру неослабно по-ве-леть сыски-вать. Кои уповать будуть где токмо въ техже местах пристанище имеютъ и по сыскам потому въ следственную комиссию прислать под крепкимъ карауломъ а что вышепред-пи-санные бежавшие гай-дамаки Трофим Круть Тараненко и Письменнои в нынешнию зиму пребываютъ у объявленныхъ козаков Моторного и Косалапа а о томъ куда надле-жа-ло главнымъ командамъ изъ комиссии представлено.

февраля 12 д 1759 году.
Капитан Петр (Максутов)
Порутчик Максим Нелюбов.

№ 2 [4;-Арк.37]
ОРДЕР

отъ генералъ-лейтенанта Хорвата определенному от войска Запорожского по тре-бо-ва-нию моему в новосербские места для искорения воровъ гайдамакъ съ командою гпдну асаулу Калнышевскому

Понеже известно [учинить] что Пандурского полку шанца косовского прапор-щи-ка Баркатича въ хуторе состоящимъ отъ того шанца въ разстоянии четырех верстахъ нади-ца тому уже третии день гайдамакъ до тридцати числомъ: для того имеете со сво--ею и съ сос-тоящею въ глинском шанце при прапорщике Фон Боке драгунскою командами тот час в оное место следовать и во искоренении и поимке предписанных злодеев гайда-макъ краинее старание прилагать и по поимке прислать при рапорте подъ крепкимъ карау-ломъ.

декабря 10 дня 1757 году
Иван Хорват

№ 3 [5;-Арк.2]
отъ генералъ-лейтенанта Хорвата

Находящемуся в Новой Сербии от войска Запорожского съ выкомандированную для сыску и поимки и искоренения гайдамак командою господину войсковому аса-улу Кал-ны-шевскому

Присланым въ паходную мою канцелярию репортом представляете что по ныне-ш-не-му зимнему времени команды вашей казачих лошадей доволствовать понеиме-нию у дру--гих казаковъ къ покупке сена денегъ а сами казаки взятои с собою про-ви-антъ толко на оди-нъ месяцъ весь исхарчили и для техъ резоновъ дабы казачьи лоша-ди безъ корму а лю--ди безъ провианта не могли претерпеть нужды просите объ отпус-ке васъ съ тою ко-ма-н-дою въ кошъ въ резолюцию моего определения; а понеже гос-по-ди-ну Кошевому Ата-ману должно было васъ съ тои командою яко оная отъ коша вдалнемъ разстоянии въ сии места выкомандировать со всеми припасами Въ разсуж-де-нии какъ изъ Малои Рос-сии ка-за-ки сюда присылаютца къ продоволствию своему съ харчевыми припасами на треть года а нетакъ какъ вы съ командою бесразсудно съ коша отправлены что и продо-волствию тои вашеи команды по достатку гораздо всемъ противъ техъ Малороссииских козаков или еще соизлишеством снабдитца бы-ло можно; но какъ видно что от него гос-пдина Ко-ше-вого Атамана такъ и отъ вашеи команды нетъ охоты по должности и зако-намъ въ сихъ местахъ исполнения чинить въ какомъ случае по нынешнему зимнему сне-жному време-ни чтобъ лошади отъ бес-кормицы а люди безъ харчи не могли более претерпевать дал-шеи нужды: в резолю-цию определяетца вамъ собравъ всю вашу коман-ду и со оною сле-до-вать обратно въ Сеч Запорожскую и явитця тамо у господина Коше-вого Атамана не-ме-дленно и кото-рого числа съ тою командою выступите отомъ въ похо-д-ную мою кан-це-лярию репор-то-вать А сверхъ того наикрепчаише подтверждается въ сле-дование ваше съ командою въ Новои Сербии поселившемусь народу и воинскихъ слу-жи-телей фамилиямъ нека-кихъ обидъ и огорчении но ниже малеишего озлобления не чинить чего и за подко-ман-дными вашими неослабно наблюдать и до того не допускать подъ ответомъ буде въ чемъ по сему представителным явитца коша.

декабря 17 дня 1757 году
Иван Хорват
Помiтка: Получено декабря 18 д 757 году

№ 4 [6;-Арк.2]

Высокородныи и высокопревосходителнеишии  артиллерии генерал-маиор Ми-ло-стивыи гдрь мои Иван Федорович

Чрез присланное отъ вашего высокопревосходительства ко мне съ товарищест-вомъ сего октября 2 дня писмо во известие изволте объявлять чтобъ по казачих во-ромъ (Сто-р-чаком) гайдамаковъ при разграблении капитана Константинова и порут-чика Нова-ко-ви-ча так же и сотника Молчанского били по востребованию определен-ного къ тому сле-дст-вию по симъ Высокоправителствующаго Сената указ подполков-ника Синельникова те гаидамаки по сыске и оному следствию силе ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указовъ отосланы были безъ замедления; и на оное ваше высокопревосходителства писа-ние симъ объявляю что по присланим отъ вашего вы-со-ко-превосходителства прежнему и сему требователным листомъ атаманамъ куре-нымъ какъ на преть такъ и ныне по сыску показаних Сторчаком гаидамакъ подъ жес-то-кимъ пречениемъ от меня приказ от-дан и буде оными атаманами предписаные гаидамаки по сыску и поимке в кош пред-ста-в-лены будутъ то по требованию выше реч-енного Синельникова къ объявленному сле-дствию ото-с-ланы быть имеютъ въ протчемъ приотданого моего вашему высокопрево-схо-дитель-ству уклона пребываю.

октября 2 дня 1755 года
Вашего Высокопревосходительства милостивого гдря моего покорный слуга Ко-шо-вои ата-ман Григорий Федоров с товариством

№ 5 [7;-Арк.25]
ПРОМЕМОРИЯ

Из главнои канцелярии Новосербскаго корпуса воиска Запорожского господину ата-ману кошевому Григорию Федорову корпуса новосербского пандурского пехот-ного пол-ку полковая канцелярия по доношению тогож полку адъютанта Бутовского репортом пре--д-ставила что зъ табуна ево Бутовского гаидамаками запорожскими каза-ками июня 25 дня 1760 года отогнано девять лошадеи 2 вороных на однои клеймо: 8:3 гнедых три си-вых одна мышаста по цене на 270 рублев да после того еще две из которых въ нынеш-немъ 1761 году отъ васъ господина атамана кошевого по отыска-нии и последние две от-даны а девяти по многому ево Бутовского требованию не отыс-кано и не отдано (и объ) девяти ево лошадеи какъ приложенная усего слобод-ского казакова полку слободы Овня-нки казака Остапа Дерезы свидетелство явствует одна лошадь вороная имеетца Сер-ге-евского куреня у козака Максима Кобуза того ра-ди по указу ЕЯ ИМПЕРАТОР-СКОГО ВЕЛИЧЕСТВА и по резолюции Главнои канцелярии новосербского корпуса ве-ле-но къ вамъ господину атаману кошевому послать сию промеморию и требовать дабы по тому данному слободы овнянки отъ козака Дерезы свидетелство благоволить объяв-лен-ных въ том свидетельстве запорож-ских козаков сергеевского Максима Кобуза (жере-ловского) куреня Ивана Шерстюка сыскать показанные пограбленные унево Бутовского девять лошадей отыскать пос-лан-ному отъ нево Бутовского поверенному без малеишеи прово-ло-чки натурою или денгами без всякого закривателства уплатить указали: и что учинено будетъ главную канцелярию уведомлением не оставить.

декабря 18 дня 1761 году Подполковник Антон Хорват
 Обер-аудитор Максим Нелюбов
Помiтка: П.: февраля 4 д 1762 году Канцелярист Федор Пан-ков

№ 6 [8;-Арк.9]
ПРОМЕМОРИЯ

Из Воисковои воиска Запорожского низового канцелярии в славено сербскую комиссию

На полученную въ воисковоъ воиска Запорожскаго Н: канцелярии съ онои сла-вя-но-сербскои комиссии сего месяца 17 дня промеморию симъ въ ответе объявляетца о сыску и поимке и отсылке з карауломъ въ подлежащие места бежавшево изъ земля-нои Бахмут-скои крепости коннаго гусарскаго полку капрала Ивана Сербуля по опи-са-нымъ изъ вои-с--ко-вои воиска З:Н: канцелярии ведомства воиска запорожскаго къ полковникамъ козац-кому самарскому Калнышевскому гардовому и ингульскому ор-де-рами накрепко предло-жено о семъ славеносербская комиссия да благоволитъ ведат.

Дана въ Коше марта 18 д 1760 году

№ 7 [9;-Арк.77]

Высокоблагородныи и высокопочтении гднъ атаманъ

Известно мне что изъ бежащих команды моей расположенныхъ по тои стороне ре-ки Днепра малоросииского Миргородского полку въ местечках омельнике и (ман-же-леевке) набираемыхъ мною гусарскихъ Хорватовых эскадроновъ гусаръ два челове-ка по поимке кои держани в Сечи Запорожскои подъ карауломъ въ железахъ а по-томъ якобы свобод-ными учинены я безсумнено надеялся что ваше высокоблагородие таковых предерзос-тников и безъ требований моихъ въ силе указов ко мне прислать не упустилъ а естли подлино свободными: потому они легко въ чужие границы скры-тца могутъ однакъ за оными дезертирами нарочнои ладмилицкого ливинского полку капрал Федору Кузнец-ову отправлено ваше высокоблагородие изволите егда и техъ и другихъ дезертировъ кто тамо подъ арестом находитца онихъ помянутому капралу от-дать ихъ конвоеванию ихъ тожъ и отправленного отъ меня для покупки про обходъ дому моего разных бака-леи-ныхъ припасовъ остающогось здесь въ вечном ЕЯ ИМПЕ-РАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА под-данстве купца Петра Томашева дабы ему въ пути отъ зловредных людеи грабитель-ства не последовало надлежащее число надежныхъ людеи определить равно и въ быт-ность ево Томашева в Сечи въ потребномъ ему вспо-моществованием не оставить какъ и здесь приезжающие изъ Сечи Запорожскои въ торговомъ промысле и въ протчемъ безо-бид--ными во всем пользуютца.

октября 12 дня 1758 года
Вашего высокоблагородия доброжелательный слуга Иван Хорват
Г: Федорову
Помiтка: Получено 1758 году октября 20 д

№ 8 [10;-Арк.24]

По секрету

Высокоблагородныи и высокопочтенныи гпдн воиска Запорожского низового кошевой атаман с товариствомъ
Мои благодетель.
О происходствах и известиях секретныхъ разного содержания по пограничности делъ кои иногда отъ коша посылаютца я отъ вашего высокоблагородия по надлежа-вше-му въ такомъ случае къ предосторожности и ведомлению не напоминаюсь а полу-чаю уже отъ господина бригадира и коменданта Глебова о чем мне несколько и за неудово-ль-ствие почитать можно ибо вашевысокоблагородие изволите сведомы быть что я и не въ сихъ Заднепрских местах а паче по Новосербскому корпусу и по границе простира-юща-гось поселением того в характере всемилостевиише жалован-ного мне чина первен-ствую къ тому жъ и то разуметь надлежитъ что въ получении мне такихъ вестеи за наи-нуж-неише имея положение того корпуса и содержимые фор-постные караулы по самои границе въ новосербском поселении требуетца знат и потом себе предпринять въ осто-рож-ности чего для васъ моево приятеля прошу впредь о такихъ делахъ кои генерально къ секретнои отчего предосторожности про-стиратца будутъ и начало известия ж отъ коша сечового чрезъ кого возметца то пря-мо и ко мне отъ себя давать знать и меня о семъ уведомить а я пребуду взаимствен-но о потребном.

июля 6 дня 1756 года Новая Сербия
Вашего высокоблагородия моего приятеля доброжелателныи слуга Иван Хорват
Помiтка: Получено июля 20 д 1756 году

ДЖЕРЕЛА ТА ЛIТЕРАТУРА

1. ПСЗ.– Т.13.– №9921.
2. Там же.– №10104.
3. ЦДIА України.– Ф.229.– Спр.79.
4. Там же.– Спр.44.
5. IР ЦНБ АН України iм. В.I.Вернадського.– Ф.2.– Од.зб.5844.
6. Там же.– Ф.9.– Од.зб.239.
7. ЦДIА України.– Ф.– 229.– Спр.114.
8. Там же.– Спр.– 92.
9. Там же.– Спр.18.
10. Там же.– Спр.21.

 

Главная | Документы
 использование материалов разрешено только со ссылкой на ресурс cossackdom.com